Home · FAQ · Rules · Sign up · Login · Support   

 سایت سرمایه یک برنامه بلند مدت یا وام خصوصی است که توسط تجارت الکترونیک و سرمایه گذاری در صندوق ها و فعالیت های اقتصادی و عمرانی مختلف پشتیبانی می شود. سود این سرمایه گذاری ها برای ارتقای برنامه ما و افزایش ثبات آن در بلند مدت مورد استفاده قرار می گیرد.
1 year 35.00% daily
Plan Spent Amount ($) Monthly Profit (%)
Plan 1 $1.00 - $100.00 5.00
Plan 2 $101.00 - $1000.00 10.00
Plan 3 $1001.00 - $10000.00 20.00
Plan 4 $10001.00 - $100000.00 25.00
Plan 5 $100001.00 - $999999.00 30.00
Plan 6 $1000000.00 and more 35.00
Calculate your profit >>


تمام پرداخت ها به حساب شما به صورت روزانه انجام می شود.
حداقل هزینه 100000 ریال است و حداکثر وجود ندارد.
شما ممکن است هزینه های اضافی را هر چند بار که دوست دارید انجام دهید.Member login
Password recovery
Dollar price per ounce

Euro price per ounce

All Rights Reserved. سایت سرمایه