Home · FAQ · Rules · Sign up · Login · Support   


قبل از ورود به سیستم لطفا قوانین زیر را بخوانید.

شما موافقت می کنید که سن شما ا برای پذیرش  در تمام موارد حداقل  باید 18 سال باشد.

سایت سرمایه در دسترس عموم نیست و تنها به اعضای واجد شرایط باز می شود، استفاده از این سایت به اعضای ما و افرادی که از طرف آنها دعوت شده است، محدود می شود.

تمام اطلاعاتی که توسط یک عضو به سرمائه داده می شود فقط به صورت خصوصی استفاده می شود و به هیچ یک از اشخاص ثالث افشا نمی شود. سایت سرمایه مسئولیت هر گونه از دست دادن داده ها را ندارد.

ما حق تغییر در قوانین، کمیسیون ها و نرخ های برنامه را در هر زمانی و به صلاحدید ما بدون اطلاع قبلی داریم، مخصوصا برای احترام به صداقت و امنیت منافع اعضا. شما موافقت میکنید که مسئولیت کلی خود را برای بررسی شرایط کنونی داشته باشید.

سرمایه مسئول هیچ گونه خسارت و ضرر و هزینه ناشی از نقض شرایط  یا استفاده از وب سایت یک عضو نیست. شما به سرمایه تضمین می کنید که از این سایت به هیچ نوع روش غیر قانونی استفاده نمی کنید و شما موافقت می کنید که قوانین داخلی، ملی و بین المللی را احترام بگذارید.

ما هرزنامه یا هر نوع UCE را در این برنامه تحمل نخواهیم کرد. متخلفان هرزنامه بلافاصله و به طور دائم از برنامه حذف خواهند شد.

سایت سرمایه حق قبول یا رد هر عضو برای عضویت بدون توضیح.

اگر با سلب مسئولیت فوق موافق نیستید، لطفا بیشتر از این استفاده نکنید.


Member login
Password recovery
Dollar price per ounce

Euro price per ounce

All Rights Reserved. سایت سرمایه